Výroba tepla, TÚV a ich distribúcia

Tepelné zdroje a odovzdávacie stanice

V meste Holíč je vybudovaný systém centrálneho zásobovania teplom. Tvoria ho nasledovné tepelné zdroje (plynové kotolne) a odovzdávacie stanice (OST), ktoré zásobujú obytné domy a nebytové priestory (NBP). 
Názov TZ: K- Márie Terézie 3144
Adresa TZ: Márie Terézie 3144
Názov TZ: K- Márie  Terézie 3145
Adresa TZ: Márie  Terézie 3145
Názov TZ: K-Fučíkova 1189
Adresa TZ: Fučíkova 1189
Názov TZ: K- Nálepkova 1213
Adresa TZ: Nálepkova 1213
Názov TZ: K- Nálepkova 1204
Adresa TZ: Nálepkova 1204
Názov TZ: K- Kátovská 1210
Adresa TZ: Kátovská 1210
Názov TZ: K- Lesná 2860
Adresa TZ: Lesná 2860
Názov: OST-SNP1
Adresa TZ: SNP 1674
Názov: OST-SNP2
Adresa TZ: SNP 1682
Názov: OST-SNP3
Adresa TZ: Kollárova 1687
Názov: OST-Rozptyl
Adresa TZ: Pri Kaštieli
Názov: OST- Pri Kaštieli
Adresa TZ: J. Čabelku 1469
Názov: OST- M. Nešpora
Adresa TZ: M. Nešpora 1444
Názov') !!}: OST - Lúčky
Adresa TZ') !!}: D. Rapanta 1540
Názov: OST- Nám. Sv. Martina
Adresa TZ: Nám. Sv. Martina 1716/9
Názov: OST- PROFIS
Adresa TZ: Nám. Mieru
Názov: OST- 1+2 CHEM-CRETE
Adresa TZ: Staničná 13
Názov: OST- Tabačiareň
Adresa TZ: Zámocká

V meste Bratislava – Rača je vybudovaný systém centrálneho zásobovania teplom. Tvorí ho nasledovný tepelný zdroj (plynová kotolňa), ktorý zásobuje obytné domy a nebytové priestory (NBP).
Názov TZ: K-Pri Šajbách
Adresa TZ: Pri Šajbách 7735

V meste Záhorská Ves je vybudovaný systém centrálneho zásobovania teplom. Tvorí ho nasledovný tepelný zdroj (plynová kotolňa), ktorý zásobuje obytné domy.
Názov TZ: K-Záhorská Ves
Adresa TZ: Hlavná

V meste Veľký Krtíš je vybudovaný systém centrálneho zásobovania teplom. Tvorí ho nasledovný tepelný zdroj (plynová kotolňa), ktorý zásobuje obytné domy a nebytové priestory (NBP).
Názov TZ: K-Veľký Krtíš
Adresa TZ: Nemocničná 757

Teplá voda a vykurovanie

V zmysle platnej legislatívy je stanovená teplota TÚV na výtoku u konečného spotrebiteľa v rozsahu teplôt najmenej 45 °C a najviac 55 °C. Zároveň je dodávateľ povinný dodávať TÚV v čade od 5:00 hod. do 23:00 hod., alebo v dohodnutom čase v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla. Ďalej je určený postup rozpočítavania množstva dodaného tepla na prípravu TÚV a na vykurovanie. Vykurovacie obdobie začína 1.9. príslušného kalendárneho roka a končí 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka. Teplo pre vykurovanie sa začína dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Obdobne to platí aj pre prerušenie dodávky tepla. Teplo pre vykurovanie musí byť dodávané tak, aby sa dosiahli vnútorné teploty vykurovacích priestorov.

VNÚTORNÉ TEPLOTY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV 

Vykurované priestory
Obytné budovy
Obytné miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby
kuchyne
kúpeľne
WC
vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.)
vykurované schodište

výsledná teplota ti °C

21


20
24
20
15

10

Distribúcia tepla

Prvá Teplárenská a.s. vyrába teplo na základe objednávky odberateľov a rozhodnutuia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Prevádzku tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla monitoruje dispečing a v prípade potreby vykoná opatrenia pre zabezpečenie správnych technologických parametrov.

Ceny tepla

Na základe uplatnenej objednávky od odberateľov spracovávame kalkulácie ceny tepla na nasledujúce obdobie. ÚRSO v zmysle platných predpisov následne určí pre regulovaný subjekt na dané obdobie výšku variabilnej a fixnej zložky ceny tepla.

Štandardy kvality

Štandardy kvality
Štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla sú uverejnené v prílohe

Technické parametre

Technické parametre
Horúcovod má tepelný spád 150/70 °C, rozvody ÚK 90/70 °C, rozvody TÚV 55/45 °C.